Burmistrz Skarszew zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Skarszewach uchwały nr LXXIV/527/2024 z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy Skarszewy oraz o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków jego realizacji.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE
Burmistrza Skarszew

o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
planu ogólnego miasta i gminy Skarszewy

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Skarszewach uchwały Nr LXXIV/527/2024 z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy Skarszewy oraz o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków jego realizacji.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu ogólnego miasta i gminy Skarszewy w terminie od dnia 29 kwietnia do dnia 28 maja 2024 r.

Wniosek do projektu planu ogólnego składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego. Składający wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Wzór formularza, na którym składa się wniosek, został ustalony rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz.U. z 2023 r. poz. 2509) i jest dostępny:

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu ogólnego w formie:

  • papierowej na adres Pl. gen. Hallera 18, 83-250 Skarszewy,
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • poprzez platformę ePUAP. 

Wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Burmistrz Skarszew.

Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych znajdują się na stronie https://bip.skarszewy.pl/ w zakładce RODO.